Janja Simentić Popović

Doc. dr Janja Simentić Popović

Biografija

Janja Simentić Popović je docent na međunarodnopravnoj oblasti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Na Fakultetu je na osnovnim studijama angažovana na predmetima u vezi sa međunarodnim pravom i pravom Evropske unije, dok je na master studijama uključena u izvođenje predmeta u vezi sa međunarodnim humanitarnim pravom, izbegličkim pravom, pravom azila u EU i pripremom za pisanje završnog (master) rada.

Njena naučna istraživačka interesovanja su kompatibilna sa njenim predavačkim radom, i obuhvataju pravo Evropske unije, sa posebnim osvrtom na sistem azila i praksu Suda pravde EU u ovoj oblasti, međunarodno humanitarno pravo i izbegličko pravo. U ovim oblastima objavila je naučne radove u relevantnim domaćim i međunarodnim časopisima.

Zanimaju je međunarodnopravne posledice koje oružani sukobi ostavljaju po određene kategorije lica i u tom kontekstu učešće na projektu National(s) vidi kao priliku da da doprinos izučavanju ovih pitanja u kontekstu nacionalnog interesa Srbije.