Saša Mišić

Prof. dr Saša Mišić

Biografija

Saša Mišić je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje nekoliko predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Takođe, član je naučnog odbora doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Sapienca u Rimu, kao i naučnih redakcija časopisa Godišnjak (Srbija), Studi Politici (Italija) i Biblioteke “Studije i monografije” koju izdaje Institut za noviju istoriju Srbije.

Stručno se usavršavao u Italiji 2008-2009. i Sjedinjenim Američkim Državama 2019. godine. Polje naučnog interesovanja i istraživanja mu je spoljna politika jugoslovenske države. Trenutni fokus istraživanja usmeren je na proučavanja bilateralnih odnosa između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država tokom 70-ih godina.

Saša Mišić je autor dve monografije i većeg broja naučnih radova. Trenutno je angažovan na dva međunarodna i jednom domaćem projektu.